TRO TRẤU CARBON THẤP

Tro trấu carbon thấp

Tro trấu carbon thấptro trấu có lượng Carbon <3%

Ứng dụng tro trấu carbon thấp:

  • Ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp luyện thép.
  • Làm phụ liệu gia siêu dẻo với tính chất của hồ, vữa và bê tông.
  • Làm phụ liệu trong ngành xi măng.
  • Đặc biệt, tro trấu carbon thấp được tách xuất silica, Arogel nâng cao giá trị lên nhiều lần.

Bảng Phân Tích Hàm Lượng Tro Trấu Carbon Thấp Của Công Ty Hòa Kiến Nhân

Tro Trau Carbon Thap

TRO TRAU CARBON THAP

Call Now Button